Mötesanteckningar

Klubbens medlemmar är varmt välkomna att framföra åsikter och förslag till styrelsen via sekreterare@skelfsborg.com .
Styrelsen har en stående punkt på dagordningen för inkomna motioner.

Här nedan kommer också lite minnesanteckningar, medlemsinformation mm att finnas i PDF.